Algemene voorwaarden

Tijd.be is de website van De Tijd, een uitgave van Mediafin nv.

Maatschappelijke zetel: Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, info@mediafin.be. 
BTW-nummer: BE 404.800.301

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan deze website van Mediafin is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin. Bij het registreren op deze website of het betalend gebruik ervan aanvaardt de gebruiker expliciet de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Mediafin geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Zij is evenmin aansprakelijk voor  telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium. Mediafin is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. 
De informatie op deze website over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen beantwoordt aan de hoogste professionele maatstaven. Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. Wij zijn bijgevolg nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie.

Licentieverlening

Mediafin verleent de gebruiker een tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de content van deze site. Dit geldt tevens indien de gebruiker toegang verkrijgt tot o.m. betalende gedeelten of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. zijn werkgever. In dat laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.

Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mediafin.

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op deze website wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: 
a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en 
b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren. 
Mediafin behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren. 
c) met een registratie kan de bezoeker ook deelnemen aan community services op deze site, zoals commentaren geven bij artikels en bij aanbevelingen. Om de kwaliteit van die bijdragen te garanderen, kan er niet deelgenomen worden onder een schuilnaam. De gebruiker aanvaardt derhalve dat als gebruikersnaam zijn naam volledig of gedeeltelijke (voornaam en de eerste letter van de familienaam) zal worden gepubliceerd (voorbeeld: Jan Achternaam of Jan A.)

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

(1)    Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Mediafin of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen; 
(2)    Geen daden stellen die het gebruik van deze website door andere bezoekers hindert; 
(3)    Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website; 
(4)    Geen virussen of andere malware verspreiden; 
(5)    Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website. U gaat ermee akkoord dat de uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee ad blockers gedetecteerd kunnen worden. 
(6)    De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen; 
(7)    Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is); 
(8)    Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites

De websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Mediafin enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Mediafin kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Mediafin. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin.

Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk gebruik. 
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.license2publish.be

Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat u van onze diensten maakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

Algemene abonnementsvoorwaarden

Abonnementsprijzen

De prijzen voor de producten en diensten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina’s zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, …) verdwijnt uit ons aanbod.

Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via SEPA domiciliëring, online domiciliëring, overschrijving, kredietkaart of online betaling.

Indien u kiest voor een online betaling of betaling met kredietkaart, wordt u doorverwezen naar Ogone. Kiest u voor online domiciliëring, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het mandaat. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.

Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Mediafin dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Mediafin is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

Als de klant gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die de klant betaalde op zijn bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt “Herroepingsrecht”.

Facturen dienen betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden, inclusief de privacy disclaimer, aanvaardt.

Duurtijd van abonnementen

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd, een onbepaalde duurtijd of een minimale duurtijd.

Voor het bepalen van de duurtijd van een abonnement wordt in exemplaren gerekend. Een jaarabonnement op De Tijd Compleet telt 252 edities; een jaarabonnement op De Tijd Digitaal + Weekend telt 52 edities (rekening houdend met feestdagen, zondagen,…).

Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract.

Abonnementen van onbepaalde duurtijd worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.

De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement).

Opzeggen kan enkel telefonisch via het nummer 0800/55 150 tijdens de kantooruren.

Herroepingsrecht

1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat: 
(a) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt; 
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling); 
(c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd); 
(d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kunt dit doen per post, per e-mail of telefonisch.

3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de (papieren en digitale) kranten of magazines die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.

4. Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in het vorige punt (3). De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.

5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor: 
– dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden; 
– de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; 
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

Aanbod

Het reguliere aanbod bestaat uit een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van de krant tegen een enige prijs waarbij alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer. Het betreft meer bepaald een combinatieverkoop in het kader van het abonnement, waarbij de lezer intekent op een combinatie van zowel alle edities op papier als de volledige digitale reproductie van de krant, en waarbij de mogelijkheid tot ‘opt-out’ en een mogelijkheid tot ‘opt-in’ wordt aangeboden aan de lezer voor de papieren versie van de krant.

De lezer heeft te allen tijde de mogelijkheid om, binnen zijn abonnementscontract en ongeacht zijn gekozen formule, af te zien van de ontvangst van de papieren versies van de krant tijdens de week of van alle papieren versies van de krant (‘opt-out’). De lezer heeft tevens te allen tijde de mogelijkheid om, binnen zijn abonnementsformule, de papieren versie van de weekendkrant of van alle kranten te ontvangen (‘opt-in’).

Opt-in en opt-out verzoeken moeten minstens 30 kalenderdagen vóór de gewenste inwerkingtreding aan de klantendienst van Mediafin overgP��P��С�������p��]+p��ntuele voorafbepaalde minimale duurtijd van het abonnement.

Mediafin is gerechtigd om de prijs van het abonnement aan te passen, afhankelijk van de keuze van de klant om de papieren versie van de krant al dan niet te ontvangen.

De looptijd van het abonnement wordt herrekend op basis van de resterende periode van het lopende contract op het moment van de ‘opt-in’ of ‘opt-out’ en op basis van de nieuwe prijs van de abonnementsformule.

Ten slotte

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacy disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Mediafin nv. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door Mediafin nv, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, B – 1000 Brussel, Havenlaan 86 C b309, telefoonnummer 0800/55 150 of online via www.tijd.be/lezersservice. U kunt ons via deze weg contacteren voor vragen of klachten.

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

Gedragsregels bij bezoekersreacties en interactiviteit op tijd.be

Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. U dient zich te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar. We vragen dat u onderbouwde reacties plaatst, uw eigen mening geeft en argumenten aanbrengt, geen slogans.

Daarnaast zijn er zaken die De Tijd niet vindt thuishoren in een serieuze discussie en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen. Uw bericht kan verwijderd worden of we kunnen ervoor zorgen dat uw bijdragen voortaan pas na nalezing door een moderator op onze site verschijnen. Helpt ook dat niet of bestaat uw account enkel om de regels te omzeilen, kunnen we overgaan tot een definitieve blokkering. U kan in dat geval geen reacties meer plaatsen.

U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online zet; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat Mediafin die mening ook deelt of ondersteunt.

Dit tolereert De Tijd niet:

 • Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwart maken van andere sitebezoekers;
 • Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;
 • Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere sitegebruikers te provoceren of te intimideren;
 • Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere sitebezoekers, van De Tijd en haar redactie of van publieke figuren. Hiervan zal aangifte worden gedaan en uw gegevens zullen worden overgedragen aan de politie;
 • Niet-inhoudelijke reacties en reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben;
 • Vulgair taalgebruik of berichten in een andere taal dan het Nederlands. Korte quotes in andere talen kunnen wel;
 • Het oneindig herhalen van een reactie met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een reactie en het bevuilen van de reacties;
 • Nietszeggende reacties als ‘hallo’, ‘pfff’, enz. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen reactie terug te willen zien. Ook persoonlijke anekdotes die op geen enkele manier argumenten aanbrengen vinden we geen bijdrage leveren aan het debat;
 • Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen. Uw e-mailadres plaatsen op een publieke site zorgt enkel maar voor extra spam. Wilt u in contact treden met een commentaarschrijver, dan kunt u ons hiervoor als tussenpersoon gebruiken (mail ons op multimedia@mediafin.be);
 • Reacties die enkel bestaan uit een link naar een website. Vertel andere sitebezoekers wat u gelezen hebt en waarom u het interessant vond en plaats daarbij de link naar het oorspronkelijke document;
 • Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt als schreeuwerig ervaren;
 • Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;
 • Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;
 • Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;
 • Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;
 • Reacties die een vorm van reclame uitmaken;
 • Inbreuken op intellectuele rechten van Mediafin of anderen;
 • Hacken of poging tot hacken van onze websites; spamming;
 • Reacties die een bedreiging inhouden;
 • Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

Correct Nederlands

De Tijd vraagt van u een inspanning om correct Nederlands te gebruiken, zodat anderen ook kunnen begrijpen wat u schrijft. Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.

Deelname aan de community service voor beleggers

Als geregistreerde De Tijd-lezer kan u gratis de aanbevelingen van andere gebruikers consulteren. U kunt ook zelf een aanbeveling met commentaar voor een aandeel achterlaten op deze pagina. Om de kwaliteit van deze community service te garanderen vragen we vooraf de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Noteer dat bij een commentaar minstens uw verkorte gebruikersnaam zal worden weergegeven en dat er enkel tussen 7u ’s morgens en 23u ’s avonds commentaren kunnen worden achtergelaten. De inhoud op deze pagina’s valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd.

De gebruiker aanvaardt dat Mediafin, uit eigen beweging of op het eerste officiële verzoek van de bevoegde marktautoriteit of lastens een gerechtelijk onderzoek, de persoonsgegevens zal overmaken van de gebruiker die er wordt van verdacht een inbreuk te hebben gepleegd op de reglementering inzake marktmisbruik.

Blokkeren

Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de moderator ontoelaatbaar is, zal ze verwijderd worden. Tijd.be heeft vertrouwen in zijn lezers en wil de debatten op de site zo dynamisch mogelijk houden. Daarom worden reacties in de regel onmiddellijk gepubliceerd.

Toch kunnen we geplaatste commentaren achteraf alsnog aanpassen of verwijderen. Moeten we dat opvallend vaak doen, beschouwen we dat als een schending van ons vertrouwen. Die zorgt ervoor dat uw bijdragen tijdelijk tegengehouden worden en pas zullen verschijnen na expliciete goedkeuring door een moderator.

Blijkt uit uw verdere bijdragen dat ze opnieuw zonder voorafgaande moderatie geplaatst kunnen worden, dan laten we dit toe. Is dat niet het geval of gaat de kwaliteit van uw commentaren daarop nog verder achteruit, volgt er een definitieve uitsluiting. Pogingen om die uitsluiting te omzeilen, worden niet getolereerd.

Algemene principes

De beslissing om een reactie te wijzigen of te schrappen is de autonome bevoegdheid van de redactie. We verstrekken u graag meer uitleg over onze beslissing na een mail aan multimedia@mediafin.be maar vermijden eindeloze discussies op basis van een duidelijk andere interpretatie van een reactie.

Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De neergeschreven mening blijft voor rekening van de auteur.

We vragen u daarom ook uw echte gegevens te gebruiken bij registratie op onze site. Voor andere sitebezoekers bent u anoniem, maar u blijft aansprakelijk voor uw woorden.

Merkt de redactie dat er op een artikel enkel (nog) ongepaste reacties binnenkomen of dat de discussie na verloop van tijd sterk afgeweken is van het eigenlijke onderwerp, kan de reactiemogelijkheid alsnog afgesloten worden. Bij sommige artikels zijn reacties nooit mogelijk.

De redactie kan uw reacties of delen daarvan publiceren in de gedrukte krant.

e-Commerce via e-shop De Tijd/Netto

a. Ons aanbod

Op http://eshop.tijd.be/ bieden wij  u producten te koop aan.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Gezien het om elektronische en downloadbare producten gaat zijn er geen leveringskosten voorzien. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of om toch op het aanbod in te gaan tegen de verbeterde voorwaarden.

b. Bestellingen plaatsen

1. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en de privacy disclaimer aanvaardt.

2. Bestellingen gebeuren door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, en met name door te klikken op “bestellen”. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod. Uw aankoop is definitief wanneer u van ons een mail ontvangt die uw aankoop bevestigt.

c. Betalingen

Aankopen betalen kan enkel via onze website, en dit op het ogenblik van het plaatsen van de aankoop. Daarvoor wordt u doorverwezen naar een Ogone-betaalomgeving.

d. Ten slotte

1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Mediafin nv.  U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.  http://eshop.tijd.be/ kan deze op elk ogenblik wijzigen. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

2. http://eshop.tijd.be/ is een initiatief van Mediafin NV, met maatschappelijke zetel te B – 1000 Brussel, Havenlaan 86cb309

3. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de FAQ van de e-shop of rechtstreeks via Tijd.be.

4. Alle afbeeldingen, foto’s, teksten en logo’s zijn de intellectuele eigendom van Mediafin nv, of maken het voorwerp uit van een licentie van derden. U kan er geen rechten op laten gelden.

5. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.